วิธีเล่นคาสิโนมาเก๊า,วิธีเล่นคาสิโนสด,มาเก๊าคาสิโน

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 2565
 หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 21 ก.ย. 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2564 5 มี.ค. 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2563 18 มิ.ย. 2563
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 20 ธ.ค. 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 26 เม.ย. 2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 4 มิ.ย. 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561 27 เม.ย. 2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 21 ธ.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560 28 เม.ย. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559 30 มี.ค. 2559
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 18 ม.ค. 2559
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2558 30 มี.ค. 2558
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2557 26 มี.ค. 2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 4 ต.ค. 2556
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2556 10 เม.ย. 2556
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2555 4 เม.ย. 2555
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2554 7 เม.ย. 2554
หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2553 3 เม.ย. 2552

เอกสารการประชุม

เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก) 4 มี.ค. 2565
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข) 4 มี.ค. 2565
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (แบบฟอร์มลงทะเบียน) 5 มี.ค. 2564
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก) 5 มี.ค. 2564
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2564 (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข) 5 มี.ค. 2564
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2563 18 มิ.ย. 2563
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2562 26 เม.ย. 2562
เอกสารการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 4 มิ.ย. 2561
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561 27 เม.ย. 2561
เอกสารการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 21 ธ.ค. 2560
เอกสารการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559 30 มี.ค. 2559
เอกสารการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 18 ม.ค. 2559
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2557 26 มี.ค. 2557
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) 12 ธ.ค. 2556
เอกสารการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2556 4 ต.ค. 2556
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2556 10 เม.ย. 2556
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2555 4 เม.ย. 2555
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2554 7 เม.ย. 2554
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2553 7 เม.ย. 2553
เอกสารการประชุม ครั้งที่ 1/2552 3 เม.ย. 2552

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5 เมษายน 2565
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 21 กันยายน 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 5 เมษายน 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2563 18 มิถุนายน 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1/2562 20 ธันวาคม 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2562 26 เมษายน 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1/2561 4 มิถุนายน 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2561 27 เมษายน. 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที 1/2560 21 ธันวาคม. 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2560 28 เม.ย. 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2559 29 เม.ย. 2559
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 18 ม.ค. 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2558 21 เม.ย. 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2557 26 มี.ค. 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2556 10 เม.ย. 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2555 4 เม.ย. 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2554 7 เม.ย. 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2553 7 เม.ย. 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2552 3 เม.ย. 2552

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

 

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)

 

ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563