วิธีเล่นคาสิโนมาเก๊า,วิธีเล่นคาสิโนสด,มาเก๊าคาสิโน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยอาจจัดทำนโยบายหรือแนวปฏิบัติซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้ารวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเค้ารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยป้องกัน ลด  จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลับงาน (สำหรับการผลิต ขนส่งหรือในสำนักงาน) การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากาการประกอบธุรกิจการปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตแลคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยอาจเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในกาต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

รางวัล และเกียรติคุณ


บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรและการยกย่องในเกียรติคุณหลายกิจกรรมในปี พ.ศ. 2550 ดังนี้
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2550” โดยกระทรวงแรงงาน จากนายกรัฐมนตรี พล. อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องคุณความดีในการสนับสนุน ร่วมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เพื่อที่จะได้จัดหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบกิจการต่างๆ
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี จากการที่บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือชุมชนต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรี
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากจังหวัดสิงห์บุรีในการสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในที่ทำงานของเดือนร่วมกับทางจังหวัดสิงห์บุรี
  • บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านกระบวนการรับรอง (CAC AWARD 2020)